Τρέχουσες μελέτες

2022

DREAMM8 GSK207499 A Phase III, Multicenter, Open-Label, Randomized Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Belantamab Mafodotin in Combination With Pomalidomide and Dexamethasone (B-Pd) Versus Pomalidomide Plus Bortezomib and Dexamethasone (PVd) in Participants With Relapsed/Refractory Multiple Myeloma (RRMM) 

TRANSFORM-2 M20-178 A Randomized, Open-Label, Phase 3 Study Evaluating Efficacy and Safety of Navitoclax in Combination With Ruxolitinib Versus Best Available Therapy in Subjects With Relapsed/Refractory Myelofibrosis 

ACE-536-MF-002 INDEPENDENCE: A Phase-2 Study To Determine Efficacy and Safety of Luspatercept in Subjects With Myeloproliferative Neoplasm-Associated Myelofibrosis and Anemia With or Without Red Blood Cell-Transfusion Dependence 

ACE-MDS-002-536 COMMANDS A Phase 3, Open-label, Randomized Study to Compare the Efficacy and Safety of Luspatercept (ACE-536) Versus Epoetin Alpha for the Treatment of Anemia Due to IPSS-R Very Low, Low or Intermediate Risk Due to Myelodysplastic Syndrome (MDS) ESA in Native Subjects Who Require Red Blood Cell Transfusions 

CLNP023F12301 APPELHUS A Multicenter, Single-arm, Open Label Trial to Evaluate Efficacy and Safety of Oral, Twice Daily LNP023 in Adult aHUS Patients Who Are Naive to Complement Inhibitor Therapy  

COMMODORE 1/2 A Phase III, Randomized, Open-Label, Active-Controlled, Multicenter Study Evaluating The Efficacy And Safety Of Crovalimab Versus Eculizumab In Patients With Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH) Currently Treated With Complement Inhibitors.  

COASTAL A Phase 3, Randomized, Open-Label, Controlled, Multicenter Study of Zandelisib (ME- 401) in Combination With Rituximab Versus Standard Immunochemotherapy in Patients With Relapsed Indolent Non Hodgkin’s Lymphoma (iNHL) – The COASTAL Study 

AGAVE 201 63520504 A Phase 2, Open-label, Randomized, Multicenter Study to Evaluate the Efficacy, Safety and Tolerability of Axatilimab at 3 Different Doses in Patients With Recurrent or Refractory Active Chronic Graft Versus Host Disease Who Have Received at Least 2 Lines of Systemic Therapy 

SELLAS CLSCLSG18301 Randomized, open-label study of the efficacy and safety of galinpepimut-S maintenance therapy compared to best available therapy in acute myeloid leukemia patients who have achieved complete remission after second-line salvage therapy 

SOBI.PEGCET 201 An Open-label, Single-arm, Multicenter Pilot Study to Evaluate the Pharmacokinetics, Pharmacodynamics and Safety of Pegcetacoplan in Patients With Transplant-associated Thrombotic Microangiopathy (TA-TMA) After Hematopoietic Stem Cell Transplantation (HSCT) 

CARTITUDE-5 A Phase 3 Randomized Study Comparing Bortezomib, Lenalidomide and Dexamethasone (VRd) Followed by Ciltacabtagene Autoleucel, a Chimeric Antigen Receptor T Cell (CAR-T) Therapy Directed Against BCMA Versus Bortezomib, Lenalidomide, and Dexamethasone (VRd) Followed by Lenalidomide and Dexamethasone (Rd) Therapy in Participants With Newly Diagnosed Multiple Myeloma for Whom Hematopoietic Stem Cell Transplant is Not Planned as Initial Therapy 

CABL001A2302 A Phase 3b, Multi-center, Open-label, Treatment Optimization Study of Oral Asciminib in Patients With Chronic Myelogenous Leukemia in Chronic Phase (CML-CP) Previously Treated With 2 or More Tyrosine Kinase Inhibitors 

CC-220-DLBCL-001 A Phase 1b, Open Label, Global, Multicenter, Dose Determination, Randomized Dose Expansion Study to Determine the Maximum Tolerated Dose, Assess the Safety and Tolerability, Pharmacokinetics and Preliminary Efficacy of Iberdomide (CC-220) in Combination With R-CHOP-21 and CC-99282 in Combination With R-CHOP-21 for Subjects With Previously Untreated, Aggressive B-cell Lymphoma 

64007957MMY3001 MajesTIC-3 A Phase 3 Randomized Study Comparing Teclistamab in Combination With Daratumumab SC (Tec-Dara) Versus Daratumumab SC, Pomalidomide, and Dexamethasone (DPd) or Daratumumab SC, Bortezomib, and Dexamethasone (DVd) in Participants With Relapsed or Refractory Multiple Myeloma 

EXCALIBER-RRMM 

A Phase 3, Two-Stage, Randomized, Multicenter, Open-label Study Comparing Iberdomide, Daratumumab and Dexamethasone (IberDd) Versus Daratumumab, Bortezomib, and Dexamethasone (DVd) in Subjects With Relapsed or Refractory Multiple Myeloma (RRMM) 

Penta-Sts-001 – Πενταδύναμα Τλεμφοκύτταρα Πενταδύναμα Τ-λεμφοκύτταρα ειδικά κατά AdV, CMV, EBV, BKV και Aspergillus fumigatus EudraCT #2020-004725-23, Έγκριση ΕOΦ IS 117-21 

Tri-VSTs – Κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκύτταρα έναντι λοιμώξεων Χορήγηση ειδικών κυτταροτοξικών Τ-λεμφοκυττάρων πολλαπλής στόχευσης για την αντιμετώπιση λοιμώξεων από τους ιούς CMV, EBV and BK μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων. EudraCT #2014-004817-98, Έγκριση ΕOΦ IS-067-19 

CoV-2-STs-001 Τ-λεμφοκύτταρα για ασθενείς με COVID-19) Παραγωγή Τ λεμφοκυττάρων ειδικών κατά του SARS-CoV-2 από αναρρώσαντες δότες και χορήγηση σε COVID-19 ασθενείς υψηλού κινδύνου EudraCT #2021-001022-22, Έγκριση ΕOΦ IS 052-21 

Ερευνητικά προγράμματα 2003 – 2021

1Μελέτη συμπληρώματος σε ασθενείς με νευρολογική τοξικότητα ή/και σύνδρομο απελευθέρωσης κυτταροκινών μετά από CAR-T θεραπεία 
2Μελέτη πρώιμων δεικτών καρδιαγγειακού κινδύνου σε ασθενείς μετά από μεταμόσχευση αλλογενών αιμοποιητικών κυττάρων
3Προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη της επίδρασης της αντιβιοτικής προφύλαξης στην ποικιλότητα του  μικροβιώματος μετά από μεταμόσχευση αλλογενών αιμοποιητικών κυττάρων
4Μελέτη πρώιμων δεικτών καρδιαγγειακού κινδύνου σε ασθενείς μετά από μεταμόσχευση αλλογενών αιμοποιητικών κυττάρων
5Ανάπτυξη καινοτόμου προγνωστικής μεθόδου για τη θεραπεία με υπομεθυλιωτικούς παράγοντες σε ασθενείς με μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο. ΕΥΔΕΚ-ΕΤΑΚ, Δράση: ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ΙΙ, Επιστήμες Υγείας, Συνεργαζόμενοι φορείς: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Σχολή Επιστημών Υγείας (Συντονιστής Φορέας) και Αιματολογική Κλινική Νοσ. Γ. Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη και Ζαφειρόπουλος Α.Ε. και ΙΙΒΕΑΑ
6Ανάπτυξη ειδικών κατά του κορωνοϊού Τ-λεμφοκυττάρων ως ένα «ζωντανό φάρμακο» κατά της COVID-19 λοίμωξης ασθενών υψηλού κινδύνου”. Ελλάδα 2021-Άξονας Δ: Το 2021 παράθυρο στο μέλλον Χορηγός: Investigator Sponsored Trial – Επιτροπή Ελλάδα 2021
7 «Cerberus” T cells: A single Glucocorticoid-resistant T Cell Product to Simultaneously Target Multiple Pathogens in Immunocompromised Patients»  Advanced Research Grant (Project period: 15/09/2018 – 14/09/2020).  Χορηγός: European Hematology Association (EHA)
8“TRANSCELL Καινοτόμες προσεγγίσεις Τ-κυτταρικής ανοσοθεραπείας μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων».ΕΥΔΕΚ-ΕΤΑΚ, Δράση  : ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ΙΙ, Επιστήμες Υγείας, Διάρκεια 2020-2022, Συνολικός προϋπολογισμός 943.000€. Συνεργαζόμενοι φορείς: Αιματολογική Κλινική, Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων, Μονάδα Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας, Νοσ.  Γ. Παπανικολάου (συντονιστής φορέας), Θεσσαλονίκη / Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Πατρών / Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, ΕΚΕΤA, Θεσσαλονίκη / Αντι-ΣΕΛ / Φάρμασιστ
9«Ex vivo παραγωγή καινοτόμων κυτταρικών ανοσοθεραπειών με φαρμακολογική επιγενετική ρύθμιση». Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ). Διάρκεια 2019-2022, Συνολικός προϋπολογισμός 180.000€. Συνεργαζόμενοι φορείς: Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Πατρών (συντονιστής φορέας) / Καραϊσκάκειο Ίδρυμα Λευκωσίας / Μονάδα Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας, Αιματολογική Κλινική, Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων, Νοσ. Γ. Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη
10«Χορήγηση ειδικών κυτταροτοξικών Τ-λεμφοκυττάρων πολλαπλής στόχευσης για την αντιμετώπιση λοιμώξεων από τους ιούς CMVEBV και BK μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων»  EudraCT #2014-004817-98, Έγκριση ΕOΦ IS-067-19. Χορηγός: Investigator Sponsored Trial –  Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία
11HGB-212: A Phase III Single Arm Study Evaluating the Efficacy and Safety of Gene Therapy in Subjects with Transfusion-dependent β-Thalassemia, who do not have a β0/β0 Genotype, by Transplantation of Autologous CD34+ Stem Cells Transduced ExVivo with a Lentiviral βA-T87Q-Globin Vector in Subjects ≥12 and ≤50 Years of Age. Συνεργαζόμενοι φορείς : Ann and Robert H. Lurie Children’s Hospital of Chicago, Chicago, USA, Children’s Hospital of Philadelphia, Philadelphia, USA, UCSF Benioff Children’s Hospital, Oakland, USA, IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Rome, Italy, University College London Hospital, London, UK, UCL Great Ormond Street Hospital, London, UK, Greece, Hôpital de la Timone, Marseille, France, Medizinische Hochschule Hannover, Hannover, Germany, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand,  G. Papanicolaou Hospital, Thessaloniki, Χορηγός: BlueBirdBio.
12Μελέτη του ανοσορρυθμιστικού ρόλου των στρωματικών κυττάρων του λεμφικού ιστού  Rayne Institute, King’s College, London, UK Lymphoma Immunology, Innovation Hub, Guy’s Cancer Centre, London, UK
13Εκπόνηση του εργαστηριακού μέρους της υποτροφίας EHA : “Clinical research grant Complement activation in transplant-associated thrombotic microangiopathy “Υπότροφος: Ελένη Γαβριηλάκη, Supervisor: Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος
14Μεταγγίσεις παραγώγων αίματος σε αιματολογικούς ασθενείς
15Μελέτη των μικροσωματίων σε καλλιέργειες κυττάρων από ομφαλιοπλακουντικά μοσχεύματα
16Ανίχνευση μικροσωματίων στην αλλογενή μεταμόσχευση 
17Έλεγχος βιωσιμότητας αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων σε κατεψυγμένα μοσχεύματα περιφερικού αίματος και μυελού, πέραν της δεκαετίας.
18Εκπόνηση προγράμματος ERICTP53 για την εναρμόνιση της ανίχνευσης των μεταλλάξεων του γονιδίου TP53 σε ασθενείς με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία
19Ανθεκτικά μικροβιακά στελέχη σε αιματολογικούς ασθενείς.
20Εκπόνηση προγράμματος EURO-MRD Ph+ ALL για την εναρμόνιση των μετρήσεων των χιμαιρικών μεταγράφων BCR-ABL σε ασθενείς με Ph+ οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία
21Σύγχρονη χορήγηση GCSF και αντιμυκητιασικών φαρμάκων σε ουδετεροπενικούς ποντικούς C57bl6.
22Συμμετοχή στο πρόγραμμα ALL for QC round 8 for minor BCR-ABL within EWALL and ESG EUROMRD
23Εκπόνηση προγράμματος EUTOS για την εναρμόνιση των μετρήσεων των χιμαιρικών μεταγράφων BCR-ABL σε ασθενείς με χρόνια μυελογενή λευχαιμία.
24Έλεγχος μικροσωματίων (microparticles) CD34+ κυττάρων σε ομφαλιοπλακουντικά μοσχεύματα
25Μεταμόσχευση διπλών ανθρώπινων ομφαλοπλακουντιακών μοσχευμάτων σε NOD-SCID ποντικούς που φέρουν εμφύτευμα ανθρώπινου οστού.
26Μελέτη των Tolllike Receptors σε οξύ και χρόνιο GvHD
27Γονιδιακή θεραπεία της θαλασσαιμίας με λεντιικούς φορείς β-σφαιρίνης σε μοντέλο ξενομεταμόσχευσης
28Μελέτη κινητοποίησης με Mozobil±GCSF σε θαλασσαιμικό μοντέλο ποντικού
29Μεσεγχυματικά stem cells σε συνδυασμό με αναστολέα του πρωτεασώματος σε ζωικό μοντέλο πειραματικής αρθρίτιδας
30Κυτταρική θεραπεία με μεσεγχυματικά stem cells σε ζωικό μοντέλο κοιλιοκάκης
31Μεσεγχυματικά κύτταρα και κοιλιοκάκη (σε συνεργασία με το ΑΠΘ)
32Μελέτη των Toll-like Receptors σε οξύ και χρόνιο GvHD
33Δράση αντιμυκητιασικών φαρμάκων σε ποντικούς με απλασία μυελού.
34Αναστολή του πρωτεασώματος στην πειραματική άνοση αρθρίτιδα
35Καλλιέργεια αιμοποιητικών κυττάρων παρουσία αντιμυκητιασικών φαρμάκων.
36Τραυματική βλάβη του νωτιαίου μυελού σε αρουραίους. Μελέτη του μοντέλου.
37Μελέτη της φυσιολογίας των ηπατοκυττάρων που απομονώθηκαν από φυσιολογικά ποντίκια και ποντίκια με μοντέλο οξείας ηπατικής βλάβης
38Γονιδιακή θεραπεία της θαλασσαιμίας με λεντιικούς φορείς β-σφαιρίνης σε ζωικό θαλασσαιμικό μοντέλο και μοντέλο ξενομεταμόσχευσης
39Μελέτη κινητοποίησης σε θαλασσαιμικό μοντέλο ποντικού
40Πειραματικό μοντέλο σε SCID ποντίκια για την Μακροσφαιριναιμία Waldenstrom και το Πολλαπλούν Μυέλωμα (σε εξέλιξη)
41Πιλοτική μελέτη για την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της αυτόλογης έγχυσης αιμοποιητικών κυττάρων χωρίς να προηγηθεί μυελοκαταστολή σε ασθενείς με χρόνια ηπατική ανεπάρκεια (σε εξέλιξη)
42Κυτταρική θεραπεία σε ζωικό μοντέλο πειραματικής αρθρίτιδας (συνεργασία με το ΑΠΘ, ξεκίνησε το 2004)
43Μέτρηση των επιπέδων των αγγειογενετικών παραγόντων σε ορό ασθενών που πάσχουν από νόσο Hodgkin και NHL και υποβάλλονται σε ΜΜΟ πριν και μετά τη λήψη του conditioning σε συσχέτιση με την πορεία της νόσου μετά τη μεταμόσχευση
44Αξιολόγηση της ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των επανειλλημένων εγχύσεων στελεχιαίων αιμοποιητικών κυττάρων σε ασθενείς με πλαγία μυατροφική σκλήρυνση (ALS)
45Γονιδιακή θεραπεία με ρετροιικούς φορείς γ-σφαιρίνης 
46Χορήγηση ερυθροποιητίνης σε ασθενείς με λεμφικές νεοπλασίες
47Πιλοτική μελέτη για την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της αυτόλογης έγχυσης αιμοποιητικών κυττάρων χωρίς να προηγηθεί μυελοκαταστολή σε ασθενείς με χρόνια ηπατική ανεπάρκεια
48Αναγέννηση ηπατικού παρεγχύματος με αιμοποιητικά stem cells ή G-CSF σε ζωϊκό μοντέλο ηπατικής βλάβης
49Αναγέννηση ηπατικού παρεγχύματος με αιμοποιητικά stem cells ή G-CSF σε ζωϊκό μοντέλο ηπατικής βλάβης
50Μεταμοσχεύσεις Μ.Ο. σε ποντίκια με τραυματική βλάβη του νωτιαίου μυελού

Συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ

1BBMRI-ERIC: The European Biobanking and Biomolecular Resources Initiative, μια από τις 5 Ευρωπαϊκές υποδομές για την Υγεία
2EORTC QoL: Διεθνής μελέτη για την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των εργαλείων φάσης IV του EORTC για την ποιότητα ζωής σε ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin, μη Hodgkin λεμφώματα υψηλής κακοήθειας, μη Hodgkin λεμφώματα χαμηλής κακοήθειας και χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία.
3MyPal: Fostering Palliative Care of Adults and Children with Cancer through Advanced Patient Reported Outcome Systems 
4CLL Patient Empowerment: Promotion of CLL patient engagement in care.
5ERIC CLL DataBASE: Standardized registration of clinicobiological data from patients with chronic lymphocytic leukemia
6Large-scale detection and characterization of T cells with anti-tumor specificity in chronic lymphocytic leukemia: can it pave the way for cellular treatments or vaccination strategies?  
7Προοπτική μελέτη για την ανοσολογική αποκατάσταση των Τ λεμφοκυττάρων μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων με χρήση τεχνολογίας μαζικής αλληλούχησης 
8Μαζικής κλίμακας ανοσογενετική μελέτη της χρονίας νόσου μοσχεύματος κατά ξενιστή μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων – κλινικές εφαρμογές