Επιτεύγματα

Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων-Κυτταρικών Θεραπειών

Μονάδα Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα – Δραστηριότητες

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Αιματολογικής Κλινικής-ΜΜΑΚ, ιδρύθηκε το 2003 η Μονάδα Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας (ΜΓΚΘ) που διαθέτει την πρώτη και μόνη αδειοδοτημένη από το τμήμα Κυκλοφορίας και Παραγωγής Φαρμακευτικών Προϊόντων του ΕΟΦ (#52759/12-09-2018), μονάδα GMP (Good Manufacturing Practice) στην Ελλάδα, για παραγωγή υπό έρευνα Φαρμακευτικών Προϊόντων Προηγμένων Θεραπειών για χρήση στον άνθρωπο. Η ΜΓΚΘ υποστηρίζει το έργο της ΜΜΑΚ ως μονάδα επεξεργασίας των αιμοποιητικών μοσχευμάτων και αποτελεί τη μονάδα παραγωγής κυτταρικών προϊόντων γονιδιακής και κυτταρικής θεραπείας για τη ΜΜΑΚ, στο πλαίσιο εγκεκριμένων κλινικών μελετών. Ως τμήμα κυτταρικής επεξεργασίας της ΜΜΑΚ λειτουργεί από το 2013, με τη διαπίστευση JACIE  (Joint Accreditation Committee ISCTEBMT).

Η ΜΓΚΘ αποτελεί κέντρο επιστημονικής αριστείας με αναγνωρισμένη συνεισφορά στη μεταφραστική έρευνα, με αποστολή της την παροχή υψηλής ποιότητας προηγμένων υπηρεσιών υγείας με επιτυχή μετάβαση από την έρευνα στην κλινική δοκιμή, την εφαρμογή και την προώθηση καινοτομιών μέσω υψηλής ποιότητας έρευνας καθώς και την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και εξοπλισμού, εξειδικευμένων υποδομών και άρτια εκπαιδευμένου επιστημονικού προσωπικού.

H ΜΓΚΘ αποτελεί την πρώτη εξειδικευμένη μονάδα προηγμένων θεραπειών στην Ελλάδα. Επιδοτήθηκε από το ΝΙΗ/NHLBI των ΗΠΑ στο διάστημα 2005-2015 για προγράμματα ανάπτυξης της γονιδιακής θεραπείας για τη μεσογειακή αναιμία (HL066947-06 και P01 HL053750). Τα προγράμματα αυτά, μέσα από προκλινική έρευνα και τις πρώτες παγκόσμια, κλινικές μελέτες κινητοποίησης αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων σε ασθενείς με θαλασσαιμία, απέδωσαν πρωτοποριακά αποτελέσματα (Yannaki E et al, Molecular Therapy 2012 / Yannaki E et al, Human Gene Therapy 2013 / Psatha N et al,, Human Gene Therapy Methods 2014 / Karponi G et al, Blood 2015, Constantinou V et al, Transfusion 2016) και υπέδειξαν τη βέλτιστη πηγή μοσχεύματος, η οποία έχει υιοθετεί από όλες τις τρέχουσες διεθνείς κλινικές μελέτες γονιδιακής θεραπείας για τη θαλασσαιμία. Η ΜΜΑΚ-ΜΓΚΘ διενήργησε με επιτυχία γονιδιακή θεραπεία στη θαλασσαιμία για 1η φορά στην Ελλάδα (2018) με συμμετοχή δύο Ελλήνων ασθενών στη διεθνή κλινική μελέτη HGB-212. Βασικός ερευνητικός στόχος της ΜΓΚΘ παραμένει η γονιδιακή θεραπεία των αιμοσφαιρινοπαθειών με την πλατφόρμα πλέον της CRISPR/Cas9 γονιδιακής επεξεργασίας και με την ανάπτυξη νέων ασφαλέστερων και αποτελεσματικότερων ιικών φορέων.

Στη ΜΓΚΘ αναπτύσσονται επίσης κυτταρικές θεραπείες για βελτίωση της έκβασης των αλλογενών μεταμοσχεύσεων αιμοποιητικών κυττάρων, στοχεύοντας τα σημαντικότερα αίτια αποτυχίας της μεταμόσχευσης, δηλ.τις λοιμώξεις, τη λευχαιμική υποτροπή και τη νόσο μοσχεύματος κατά ξενιστή (GvHD). Σε αυτό πλαίσιο, αναπτύχθηκε η παραγωγή (i) παθογονο-ειδικών Τ-λεμφοκυττάρων με ταυτόχρονη στόχευση πολλαπλών παθογόνων για την αντιμετώπιση δυνητικά θανατηφόρων λοιμώξεων των ανοσοκατασταλμένων ασθενών μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων ή μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων (ii) αντι-λευχαιμικών Τ-λεμφοκυττάρων από μη χρηστικές μονάδες ομφαλιοπλακουντικού αίματος, ως ένα μοναδικό παράδειγμα «κυκλικής οικονομίας» στην Ιατρική, για την αντιμετώπιση της λευχαιμικής υποτροπής μέσω της δημιουργίας «τραπεζών» αντι-λευχαιμικών κυττάρων (iii) επαγόμενων με φαρμακολογική ή επιγενετική υπομεθυλίωση Τ-ρυθμιστικών κυττάρων για την αντιμετώπιση της GvHD. Το διάστημα αυτό, τρέχουν 3 investigator-sponsored κλινικές δοκιμές, παραγωγής και χορήγησης τριδύναμων (κατά EBV, CMV, BKV), και πενταδύναμων (κατά EBV, CMV, BKV, ADV, aspergillus fumigatus) ειδικών Τ-λεμφοκυττάρων σε μεταμοσχευμένους ασθενείς, καθώς και κορωνο-ειδικών Τ-λεμφοκυττάρων σε ασθενείς που πληρούν κριτήρια σοβαρής COVID-19 νόσησης.

Η αριστεία της ΜΓΚΘ στη μεταφραστική έρευνα έχει καταγραφεί στις αλλεπάλληλες διακρίσεις του τμήματος σε Ελληνικά και διεθνή συνέδρια, όπως αναφέρεται ξεχωριστά στην ιστοσελίδα. Υπάρχει σταθερή μακροχρόνια συνεργασία  με σημαντικά ερευνητικά κέντρα και πανεπιστημιακά εργαστήρια στη χώρα μας και διεθνώς. Τα στελέχη της ΜΓΚΘ έχουν μετεκπαιδευτεί και εξειδικευτεί στη μεταφραστική έρευνα και σε προηγμένες θεραπείες σε διαπρεπή επιστημονικά ιδρύματα του εξωτερικού (University of Washington, Seattle / Baylor College of Medicine, Houston / San Raffelle Hospital).

Διαπίστευση-ΜΜΑΚ-JACIE