Εργαστήριο Κρυοκατάψυξης - Κρυοβιολογίας

Το εργαστήριο Κρυοβιολογίας βρίσκεται στο ισόγειο του Αιματολογικού Κέντρου Στοργή σε χώρο 120 τετραγωνικών μέτρων. Περιλαμβάνει ένα εργαστηριακό χώρο και ένα χώρο κρυοσυντήρησης μοσχευμάτων. Στο εργαστήριο λειτουργούν δύο συσκευές αυτόματης κρυοκατάψυξης τύπου SY-LAB και ένα θάλαμος νηματικής ροής. 

Στον χώρο κρυοσυντήρησης υπάρχουν 6 δεξαμενές κρυοσυντήρησης υγρού αζώτου (LN2) για τα μοσχεύματα των ασθενών που θα υποβληθούν σε αυτόλογη μεταμόσχευση περιφερικών αιμοποιητικών κυττάρων και 5 δεξαμενές LN2 για μονάδες ομφαλιοπλακουντικών μοσχευμάτων (βλαστοκυττάρων). 

Γνωρίστε τους Ιατρούς

Τα τελευταία 5 χρόνια πραγματοποιήθηκαν 392 κρυοκαταψύξεις μοσχευμάτων. 

Το προσωπικό του τμήματος, που είναι κοινό με το τμήμα συλλογής, αποτελείται από έναν Αιματολόγο Διευθυντή, έναν Αιματολόγο Επιμελητή και πέντε τεχνολόγους.